e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 25 卜 bốc [8, 10] U+5368
Show stroke order tiết
 xiè
♦(Danh) Chữ viết cổ của . Tương truyền là thủy tổ nhà Thương .
♦(Danh) Tục viết thay cho chữ li . § Dị thể của li .
♦(Danh) Tên một loại trùng.
♦(Danh) Chữ dùng đặt tên người.