e-hvtd v2.0 (9175)

Bộ 9 人 nhân [9, 11] U+5053
Show stroke order ác
 wò
♦(Hình) Hẹp hòi, câu thúc.
♦(Danh) Họ Ác. § Ác Thuyên tên một vị tiên thời cổ.