Bộ 40 宀 miên [16, 19] U+5BF3
Show stroke order bảo
 bǎo
◼ Tục dùng như chữ bảo .