Bộ 115 禾 hòa [5, 10] U+79ED
tỉ

  1. (Danh) Số mục: một ngàn lần một triệu là một tỉ . Tức là 1.000.000.000. § Ghi chú: Ngày xưa, mười vạn là một ức , một vạn ức là một tỉ .