Bộ 94 犬 khuyển [4, 7] U+72C4
địch, thích
,
  1. (Danh) Một giống dân ở phương bắc Trung Quốc. § Nên còn gọi là Bắc Địch .
  2. (Danh) Phiếm chỉ các dân tộc thiểu số phương bắc.
  3. (Danh) Một chức quan cấp thấp nhất ngày xưa.
  4. (Danh) Họ Địch.
  5. (Danh) Chim trĩ, lông chim trĩ. § Thông địch .
  6. (Động) Nhảy. § Thông địch .
  7. (Động) Cắt bỏ, tiễn trừ. § Thông .
  8. Một âm là thích. (Tính) Xa. § Thông .
  9. (Tính) Xấu, tà ác.
  10. (Phó) Vun vút, đi lại nhanh chóng.

1. [八狄] bát địch 2. [夷狄] di địch