Bộ 212 龍 long [6, 22] U+9F94
Show stroke order cung
 gōng
◼ (Phó) Cung kính. § Thông cung .
◼ (Động) Cung cấp. § Thông cung .
◼ (Danh) Họ Cung.