Bộ 205 黽 mãnh [12, 25] U+9F08
Show stroke order miết
 biē
◼ (Danh) Con ba ba. ◇Mạnh Tử : Lạc kì hữu mi lộc ngư miết 鹿 Vui có nai, hươu, cá, ba ba.