Bộ 201 黃 hoàng [0, 12] U+9EC4
Show stroke order hoàng
 huáng
◼ Cũng viết là .