Bộ 196 鳥 điểu [8, 19] U+9D69
Show stroke order phục
 fú
◼ (Danh) Một loài chim hình tựa cú vọ, ban đêm kêu, người xưa cho là giống bất tường.