Bộ 184 食 thực [8, 17] U+991A
Show stroke order hào
 yáo
◼ (Danh) Cũng như hào .