Bộ 181 頁 hiệt [5, 14] U+9818
Show stroke order lĩnh, lãnh
 lǐng
◼ (Danh) Cổ. ◇Mạnh Tử : Tắc thiên hạ chi dân giai dẫn lĩnh nhi vọng chi hĩ (Lương Huệ Vương thượng ) Thì dân trong thiên hạ đều nghển cổ mà trông mong vậy.
◼ (Danh) Cổ áo. ◎Như: lĩnh tử cổ áo, y lĩnh cổ áo, lĩnh đái cà-vạt (cravate).
◼ (Danh) Đại cương, yếu điểm. ◎Như: yếu lĩnh đại cương, những điểm trọng yếu.
◼ (Danh) Lượng từ: (số) áo, bao, bị, chiếc, cái. ◎Như: thượng y nhất lĩnh một cái áo, tịch nhất lĩnh một cái chiếu. ◇Hán Thư : Tứ kim tiền, tăng nhứ, tú bị bách lĩnh, y ngũ thập khiếp , , , (Hoắc Quang truyện ) Ban cho tiền vàng, tơ lụa, túi gấm trăm cái, áo năm mươi tráp.
◼ (Động) Đốc suất hết thảy. ◎Như: suất lĩnh thống suất.
◼ (Động) Nhận lấy. ◎Như: lĩnh hướng lĩnh lương, lĩnh bằng nhận lấy bằng cấp.
◼ (Động) Lí hội, hiểu biết. ◎Như: lĩnh lược hiểu đại ý, lĩnh giáo hiểu rõ được lời dạy bảo. ◇Hồng Lâu Mộng : Khả lĩnh lược liễu ta tư vị một hữu? ? (Đệ tứ thập bát hồi) Đã hiểu được chút nào ý vị (của những bài thơ đó) hay chưa?
◼ § Cũng đọc là lãnh.
1. [本領] bổn lĩnh 2. [綱領] cương lĩnh 3. [占領] chiếm lĩnh 4. [兼領] kiêm lĩnh 5. [領導] lĩnh đạo 6. [領教] lĩnh giáo 7. [領餉] lĩnh hướng 8. [領略] lĩnh lược 9. [領袖] lĩnh tụ 10. [率領] suất lĩnh 11. [將領] tướng lĩnh