Bộ 170 阜 phụ [4, 6] U+962B
Show stroke order bồi, phôi
 péi
◼ (Danh) Tường. § Như chữ tường .
◼ Một âm là phôi. (Danh) Như chữ phôi .