Bộ 167 金 kim [4, 12] U+920C
Show stroke order quyết
 jué
◼ Thường dùng như chữ .