Bộ 164 酉 dậu [9, 16] U+9190
Show stroke order hồ
 hú
◼ (Danh) § Xem đề hồ .
1. [醍醐] đề hồ