Bộ 163 邑 ấp [3, 6] U+9099
Show stroke order mang
 máng
◼ (Danh) Tên đất thời xưa, nay ở tỉnh Hà Nam (Trung Quốc).
◼ (Danh) § Xem bắc mang .
1. [北邙] bắc mang