Bộ 162 辵 sước [19, 23] U+9090
Show stroke order lệ
 lǐ
◼ (Phó) § Xem dĩ lệ .
1. [迤邐] dĩ lệ