Bộ 162 辵 sước [6, 10] U+9005
Show stroke order cấu
 hòu,  gòu
◼ (Danh) § Xem giải cấu .
◼ § Cùng nghĩa với cấu .
1. [邂逅] giải cấu