Bộ 162 辵 sước [3, 7] U+8FC4
Show stroke order hất
 qì
◼ (Động) Đến, tới. ◎Như: hất kim đến nay (kể từ trước đến nay). ◇Nguyễn Du : Thử sự hất kim dĩ kinh cổ (Kì lân mộ ) Việc đó đến nay đã lâu rồi.
◼ (Phó) Cuối cùng, vẫn. ◎Như: hất vô âm tấn vẫn không có tin tức. ◇Hậu Hán Thư : Nhi tài sơ ý quảng, hất vô thành công , (Khổng Dung truyện ) Mà chí lớn tài mọn, cuối cùng vẫn không thành công.