Bộ 157 足 túc [20, 27] U+8EAA
Show stroke order lận
 lìn
◼ (Động) Giẫm, đạp. ◎Như: nhựu lận giày xéo, chà đạp.