Bộ 149 言 ngôn [16, 23] U+8B8C
Show stroke order yến
 yàn
◼ (Động) Yến ẩm, yến tiệc. § Cũng như yến .