Bộ 140 艸 thảo [9, 13] U+8451
Show stroke order phong, phúng
 fēng,  fèng
◼ (Danh) Tức là vu tinh (Brassica rapa var. rapa).
◼ Một âm là phúng. (Danh) Tức là giao bạch căn .