Bộ 136 舛 suyễn [6, 12] U+821C
Show stroke order thuấn
 shùn
◼ (Danh) Vua Thuấn đời nhà Ngu, tức Ngu Thuấn .