Bộ 130 肉 nhục [8, 12] U+8151
Show stroke order phủ
 fǔ
◼ (Danh) Dạ dày, mật, ruột già, ruột non, bong bóng, ba mạng mỡ: trung y thượng chỉ vị, đảm, đại tràng, tiểu tràng, bàng quang, tam tiêu , , , , , gọi là lục phủ . § Xem ngũ tạng .
◼ (Danh) Tục gọi tấm lòng là phế phủ . § Xem thêm từ này.
1. [六腑] lục phủ 2. [肺腑] phế phủ