Bộ 130 肉 nhục [5, 9] U+8109
Show stroke order mạch
 mài,  mò
◼ Tục dùng như chữ mạch .
◼ Giản thể của chữ .