Bộ 120 糸 mịch [12, 18] U+7E61
Show stroke order
 xiù
◼ (Danh) Hàng thêu. ◎Như: Tô tú hàng thêu Tô Châu. ◇Sử Kí : Tú thập thất, cẩm tam thập thất , (Hung Nô truyện ) Hàng thêu mười xấp, hàng gấm ba mươi xấp.
◼ (Danh) Họ .
◼ (Tính) Có thêu đủ cả các màu. ◎Như: tú mạo mũ thêu, tú trướng màn thêu.
◼ (Tính) Vẽ nhiều màu, đẹp đẽ, hoa lệ. ◇Đỗ Phủ : Châu liêm tú trụ vi hoàng hộc (Thu hứng ) Rèm châu, cột vẽ hoa lệ vây quanh những con chim hoàng hộc.
◼ (Động) Thêu. ◎Như: tú hoa nhi thêu hoa. ◇Lí Bạch : Tú thành ca vũ y (Tặng Bùi Tư Mã ) Thêu thành áo ca múa.
1. [錦心繡口] cẩm tâm tú khẩu 2. [錦繡] cẩm tú 3. [繡房] tú phòng