Bộ 116 穴 huyệt [11, 16] U+7ABB
Show stroke order song
 chuāng
◼ Một dạng của chữ song .