Bộ 112 石 thạch [7, 12] U+786B
Show stroke order lưu
 liú,  chù
◼ (Danh) Nguyên tố hóa học (sulphur, S), tục gọi là lưu hoàng , tức diêm vàng.