Bộ 109 目 mục [21, 26] U+77DA
Show stroke order chúc
 zhǔ
◼ (Động) Nhìn kĩ, ngắm. ◎Như: ngang thủ chúc thiên ngẩng đầu ngó lên trời. ◇Phù sanh lục kí : Tựu song tế chúc, ba minh như kính, bất kiến nhất vật , , (Khuê phòng kí lạc ) Bèn vội vàng nhìn kĩ qua cửa sổ, mặt nước như gương, không thấy gì cả.