Bộ 104 疒 nạch [6, 11] U+75CF
Show stroke order vị
 wěi
◼ (Danh) Nhọt, vết thương. ◇Liêu trai chí dị : Quân ác tác kịch, sử nhân sang vị, đương dữ quân tuyệt hĩ , 使, (Hương Ngọc ) Chàng làm trò quái ác, làm người ta bị thương, phải đoạn tuyệt với chàng mới được.