Bộ 96 玉 ngọc [13, 17] U+74A8
Show stroke order xán
 càn
◼ (Danh) Ngọc đẹp.
◼ (Tính) Xán xán sáng sủa, tươi sáng, quang minh.
◼ (Tính) Thôi xán : xem thôi .