Bộ 96 玉 ngọc [11, 15] U+7480
Show stroke order thôi
 cuǐ
◼ (Tính) Tươi sáng. ◎Như: thôi xán rực rỡ, tươi sáng. ◇Liêu trai chí dị : Mẫu đan cao trượng dư, hoa thì thôi xán như cẩm , (Hương Ngọc ) Cây mẫu đơn cao hơn một trượng, khi trổ hoa rực rỡ như gấm.
◼ ☆Tương tự: tiên diễm , huyến lệ , xán lạn .
◼ ★Tương phản: thảm đạm .