Bộ 94 犬 khuyển [8, 11] U+731D
Show stroke order thốt
 cù
◼ (Phó) Đột nhiên, thình lình. ◎Như: thảng thốt vội vàng.