Bộ 94 犬 khuyển [5, 8] U+72D0
Show stroke order hồ
 hú
◼ (Danh) Con hồ (con cáo). § Ghi chú: Da cáo dùng may áo ấm gọi là hồ cừu . Tính cáo đa nghi, cho nên người hay ngờ vực gọi là hồ nghi . Tục truyền rằng giống cáo tài cám dỗ người, cho nên gọi những đàn bà con gái làm cho người say đắm là hồ mị .
◼ (Danh) Họ Hồ.