Bộ 90 爿 tường [4, 8] U+7240
Show stroke order sàng
 chuáng
◼ (Danh) Tục dùng như chữ sàng .