Bộ 85 水 thủy [14, 17] U+6FD5
Show stroke order thấp
湿  shī,  qì,  tà,  xí
◼ § Cũng như thấp .
◼ (Động) § Xem thấp thấp .
1. [濕濕] thấp thấp