Bộ 85 水 thủy [9, 12] U+6E24
Show stroke order bột
 bó
◼ (Danh) Bột giải vũng bể, chỗ bể chia ngành khác. ◎Như: vũng bể tỉnh Liêu Đông gọi là bột hải .