Bộ 85 水 thủy [3, 6] U+6C61
Show stroke order ô
 wū,  wù,  wā,  yū
◼ § Cũng như ô .
1. [貪污] tham ô