Bộ 78 歹 ngạt [12, 16] U+6BAA
Show stroke order ế
 yì
◼ (Động) Chết.
◼ (Động) Giết.
◼ (Động) Hết, tận, tuyệt.
◼ (Động) Ngã, té.