Bộ 75 木 mộc [8, 12] U+68FC
Show stroke order phần
 fén,  fēn,  fèn
◼ (Danh) Xà nhà ngắn.
◼ (Danh) Vải gai.
◼ (Động) Làm cho rối loạn. ◇Tả truyện : Thần văn dĩ đức hòa dân, bất văn dĩ loạn. Dĩ loạn, do trị ti nhi phần chi dã , . , (Ẩn công tứ niên ) Thần nghe nói lấy đức làm cho dân thuận hợp, không nghe nói lấy loạn mà làm. Lấy loạn mà làm, cũng như gỡ đầu mối tơ mà làm cho rối beng ra vậy.