Bộ 64 手 thủ [14, 17] U+64E1
Show stroke order đài
 tái
◼ Cũng như .