Bộ 64 手 thủ [4, 7] U+6286
Show stroke order vấn
 wèn,  wěn
◼ (Động) Lau, chùi. ◎Như: vấn lệ lau nước mắt.