Bộ 64 手 thủ [0, 3] U+624C
Show stroke order thủ
 shǒu,  zì,  páng
◼ Một dạng của bộ thủ .