Bộ 63 戶 hộ [8, 12] U+6249
Show stroke order phi
 fēi
◼ (Danh) Cánh cửa. ◎Như: đan phi cửa son (cửa nhà vua), sài phi cửa phên (nói cảnh nhà nghèo). ◇Nguyễn Du : Tà nhật yểm song phi (Sơn Đường dạ bạc ) Mặt trời tà ngậm chiếu cửa sổ.