Bộ 61 心 tâm [14, 17] U+61E6
Show stroke order nọa, nhu
 nuò
◼ (Tính) Hèn yếu, nhu nhược. ◇Nguyễn Du : Chính khí ca thành lập nọa phu (Kê Thị Trung từ ) Bài Chính khí ca làm xong, khiến kẻ ươn hèn cũng đứng dậy.
◼ § Ghi chú: Còn đọc là nhu.