Bộ 61 心 tâm [12, 15] U+6194
Show stroke order tiều
 qiáo
◼ (Tính) § Xem tiều tụy .
1. [憔悴] tiều tụy