Bộ 50 巾 cân [9, 12] U+5E44
Show stroke order ác
 wò
◼ (Danh) Màn, trướng. ◎Như: mạc ác nhà bạt, màn trướng (trong quân lữ...).