Bộ 48 工 công [4, 7] U+5DEB
Show stroke order vu
 wū,  wú
◼ (Danh) Đồng cốt, kẻ cúng quỷ thần cầu phúc cho người. ◎Như: nữ vu bà đồng cốt.
◼ (Danh) Họ Vu.