Bộ 46 山 sơn [9, 12] U+5D47
Show stroke order
 jī,  xí
◼ (Danh) Tên núi.
◼ (Danh) Họ . ◎Như: Kê Khang (233-262).