Bộ 32 土 thổ [10, 13] U+5858
Show stroke order đường
 táng
◼ (Danh) Đê (ngăn nước).
◼ (Danh) Ao vuông. ◇Lí Thương Ẩn : Phù dung đường ngoại hữu khinh lôi (Vô đề ) Ngoài ao phù dung, tiếng sấm nhẹ.