Bộ 32 土 thổ [9, 12] U+582F
Show stroke order nghiêu
 yáo
◼ (Tính) Cao.
◼ (Danh) Vua Nghiêu , một vị vua rất hiền thánh đời xưa.
◼ (Danh) Họ Nghiêu.